Barrierer og muligheter for vekst i teknologiselskaper

Vi har det siste halvåret gjennomført et prosjekt sammen med Tequity Cluster, Næringsforeningen, SINTEF og NTNU hvor vi så på barrierer og muligheter for vekst i teknologiselskaper. Prosjektet ble muliggjort med midler fra Innovasjon Norge.

Studier viser at mangfold og en balansert sammensetning av bakgrunn, folk og kompetanse er viktig for selskapers evne til å vokse. Prosjektet fant at styresammensetning og kvinne- og minoritetsandel ikke er optimalt sammensatt i de fleste av teknologiselskapene i Trondheimsregionen. For eksempel er det kun 16,6 % kvinner i styrene og det er tilnærmet ingen med etnisk minoritetsbakgrunn representert. Vi fant også at det kun er 58 % av selskapene som har eksterne styremedlemmer, noe som er viktig for å få inn komplementær erfaring og kompetanse til selskapene.

Kapital trekkes ofte frem som en av de viktige faktorene for å oppnå vekst. De fleste selskapene i utvalget har under 10 mill. kr i omsetning, og disse trekker frem tilgangen på kapital som en stor barriere for vekst. Vår analyse viser at de aller fleste selskapene henter svært små beløp i kapitalinnhentingsprosessene. Mens 55 % av selskapene har hentet kapital de siste tre årene, har kun 42 % av disse har hentet mer enn 2 mill. kr.

Selskapene svarer at de prioriterer et internasjonalt marked og salg fremover, men samtidig opplever de det som krevende å få tak i internasjonal salgskompetanse og erfaring for å understøtte disse ambisjonene.

Prosjektet har benyttet spørreundersøkelse og dybdeintervjuer som metode.  Undersøkelsen ble sendt til ledere i teknologiselskaper i Trondheimsregionen. Svarene er analysert sammen med datagrunnlag fra Impello-analysen, noe som har gjort det mulig å se på forskjeller i svar ut ifra f.eks. omsetning, alder, bransje, vekst o.l. Bruken av verktøyet PowerBI har vært sentralt i prosjektet for å koble data fra ulike kilder, og få visualisert svarene og sett sammenhenger på en god måte. Impello bruker PowerBI i mange ulike prosjekter for blant annet oppfølging av salgsdata, finansiell analyse og i verdivurderinger.

Vi opplevde dette prosjektet som veldig spennende, spesielt å få diskutert denne tematikken sammen med viktige aktører i regionen slik som Tequity Cluster, Næringsforeningen og forskningsmiljøene.

Vi håper funnene fra prosjektet kan bidra til gode diskusjoner om hvordan man kan nå ambisjonen om vekst i teknologiselskaper og flere ansatte i disse selskapene i regionen. Rapport fra prosjektet finnr du her.